Tentative List of Plenary Speakers :

 

 • Boichuk A.
   (Inst. of Mathematics of NAS Ukraine)
 • Chekeyev A. 
  (Natonal University of Kyrgyz Republic, Bishkek)
 • Chubarikov V.N. 
  (Moskow State Univ., Russian)
 • Farajzadeh
   A. (University of Razi, Iran)
 • Golberg A.
    (HIT Holon Institute of Technology, Israel)
 • Guliyev V.
    (Inst. of Mathematics and Mechanics of NAS Azerbaijan)
 • Ilolov M. 
  (Academy of Science, Tacikstan)
 • Kocinac L.
   (University of Niš, Serbia)
 • Perestyuk M.O. 
  (Inst. of Mathematics of NAS Ukraine)
 • Samoilenko A.M. 
  (Inst. of Mathematics of NAS Ukraine)
 • Savaş E. 
  (Uşak University, Turkey)
 • Shevchuk I.A. 
  (Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv, Ukraine)
 • Temirgaliyev N. 
  (L.N.Gumilyov Eurasian National University, Kazakstan)